นิทรรศการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอาหารจากข้าวห้อมมะลิแดง และผลิตภัณฑ์จากด้านอาหารและยาจากลูกหว้า กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก