นิทรรศการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านอาหารจากข้าวห้อมมะลิแดง และผลิตภัณฑ์จากด้านอาหารและยาจากลูกหว้า กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.