โครงการพระราชดำริ_2813โครงการพระราชดำริ_3431คณาจารย์ มสด นครนายก จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมเป็นการเผยแพร่การทำผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิแดงและลูกหว้าเพื่อให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ที่มีมากมาย โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 25 กค59 จัดที่ รร นวมราชานุสรณ์, 26-27 กค 59 จัดที่ รร พรพงษ์กุล อ.อรัญประเทศ และชุมชน ใน จ.สระแก้ว, 28-29 กค 59 จัดที่ รร วัดลำดวน และชุมชนใน จ.ปราจีนบุรี, 30 กค 59 จัดที่ จ.สระบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเป็นจำนวนมาก