S__3014712วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559S__3014713 S__3014714 S__3014715