9 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นำนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเข้าสักการะศาล “หลวงปู่ชัยมงคล” หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนอาหารนานาชาติ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ คณะพยาบาล สวนดุสิตโพล ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม พบผู้บริหาร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
DSCF8482

IMG_1410

S__3244090

S__3260439