มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการ รมป.2 มสด.นครนายก จัดอบรม Smart Classroom ให้บุคลากรและนักศึกษา

 

อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0010

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) จัดอบรมการใช้นวัตกรรมการศึกษา ห้องเรียน Smart Classroom ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0014 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0016 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0020 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0030 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0032 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0035 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0039 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0042 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0046 อบรม smart นครนายก_๑๗๐๑๒๓_0047

Loading