วันที่ 3 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยที่ดีงามไว้ ณ ห้อง เฟื่องฟ้า 651 ศูนย์ฯนครนายก

 

 

We cannot display this gallery