มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์และบุคลาการ เข้าร่วมในครั้งนี้ ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องขจร 652 

 

 

We cannot display this gallery