S__7258115

S__7536786

S__7241796

S__7241797

S__7241798

S__7241799

S__7241800

S__7241801

S__7241802

S__7241805

S__7241806

S__7241807
อ.ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำตัวแทนนักศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เดินทางไปร่วมโครงการครุศาสตร์บูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร