ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มอบหมายให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อทำการเก็บหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี ในเวลา 09.00-16.00 น.

 

 

We cannot display this gallery