มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียน ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560