มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดงานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยระหว่างผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 651 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก