มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการ Life Skills โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านการสื่อสาร ด้านการคิด โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการลงปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ นำโดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำวิชาทักษะชีวิต ในวันที่ 23 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 7.30-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดพราหมณี จ.นครนายก