มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาโครงการ รมป.2 เข้าร่วม “การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู : กิจกรรมการพัฒนาความเป็นส่วนดุสิต”

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์นครนายก และศูนย์สุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ “การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู : กิจกรรมการพัฒนาความเป็นส่วนดุสิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็นสวนดุสิต พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้การเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นสวนดุสิต ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *