วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต การพร้อมที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำ จังหวัดนครนายก ณ ห้อง 525 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก