วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แนวนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ความคืบหน้าโครงการเปิดหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) การพัฒนาโครงการศูนย์ฝึกอบรมและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก