โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ Suan Dusit The Open และสำนักบริหารกลยุทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของโรงเรียน ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 อาคาร 6 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต