มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสอยดาว จำหน่ายอาหารไทย การแต่งกายด้วยชุดไทย กิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้สืบไป วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก