มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารด้วย ICT อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปีติ กุลจันทร์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯ ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพด้วย ICT วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก