มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับ ดร.สุมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ในการประชุมหารือการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับชุมชนไทยเวียงร่วมกับผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้านตัวแทนโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่/ศึกษาความต้องการของชุมชน ในโครงการบริการวิชาการชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนไทยเวียง จังหวัดนครนายก