มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทำงานสำหรับบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมที่ 2 “พัฒนาชุดกิจกรรม สู่การทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่มีความโดดเด่นในด้านบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก