มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Team ของสถานศึกษาจังหวัดนครนายก ประกอบการขอรับงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบรรณสารประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก