มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กิจกรรมพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกุล ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ความเข้าใจ และกระบวนการคิดให้แก่นักศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 532