สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online และสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( Placement Test )
แก่นักศึกษารหัส 62 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คนในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก