มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและนางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563 – 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครนายกได้มีส่วนร่วม และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก