มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนวัฒนธรรมไทยเวียงคีรีวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทงลาวเวียงคีรีวัน เป็นการสืบสาน และสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก