มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม”การแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ จังหวัดนครนายก (สุพรรณิการ์เกมส์)” โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มนักกีฬาองค์กรทางการศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก