มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา สุขอนามัย ความปลอดภัยและโภชนาการ และบุคลากรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ โดยคุณกาญจนา น้อยเมืองและคณะ นักวิชาการสาธารณะสุข โรงพยาบาลนครนายก ในหัวข้อเรื่อง “การเฝ้าระวังโรค ระบาด COVID – 19 และโรคระบาดอื่นๆ รวมถึงความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย” ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก