มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 /2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงาน สก.สค.นครนายก