มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4 / 2563 โดยเป็นการร่วมประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของจังหวัดนครนายกเพื่อตอบรับกับนโยบายการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น