มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการพัฒนาครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นการนำกระบวนการในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมาใช้เป็นต้นแบบในกระบวนการพัฒนา จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก