มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัด “โครงการการศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2” ครั้งที่ 2 การนิเทศติดตามเรื่องการเรียนการสอนโดยการใช้ EDLRU โดยมี อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และคณะผู้ร่วมวิจัย ได้จัดการนิเทศติดตามแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อดังกล่าว ให้แก่ ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2 จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *