มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าสังเกตการจัดกิจกรรม ในชั้นเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ในรายวิชา ๑๐๗๑๓๐๘ ภาษาพาเพลิน เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามวัย

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *