มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจรรม“โครงการบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ บนฐานเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน”

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจรรม“โครงการบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงแขวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวันครู 2504 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมเพชร จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *