มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 Do ขั้นตอนที่ 3 See และขั้นตอนที่ 4 Reflect

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Plan 2) Do 3) See และ 4) Reflect โดยดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วในห้องเรียนจริง (ขั้นตอนที่ 2 Do) มีการสังเกตและบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (ขั้นตอนที่ 3 See) และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (ขั้นตอนที่ 4 Reflect) สำหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 รอบที่ 3 โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมตามกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง อักษร 3 หมู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เรื่อง Telling the time ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 3) เรื่อง หน่วยของพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่มีการกระจาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 5) เรื่อง The Toy Store ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชั้นเรียนอย่างเป็นพลวัต ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และในรูปแบบออนไลน์

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *