มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก บริการวิชาการให้กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยร่วมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Webex ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา) เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการผลิต ของหลักสูตรที่มีรูปแบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Curriculum (OBE))

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *