มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมสัมมนา การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาการเข้าร่วม โดยมีการบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนา ดังนี้ 1. เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยนายสิทธิพร ผมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2. เรื่องกระบวนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสตร์ นิมิตพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก 3. เรื่องการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยนางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *