มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษากิจกรรม “ครูอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา กิจกรรม “ครูอาสาพัฒนา ชุมชน” (วันที่สอง) ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมแสดงละครเงา มอบสื่อการสอน  และซ่อมแซมทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษากิจกรรม “ครูอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา กิจกรรม “ครูอาสาพัฒนา ชุมชน” (วันแรก) ณ โรงเรียนวัดจันทร์เรือง จังหวัดนครนายก โดยมี อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ การซ่อมแซมเครื่องเล่น ทำความสะอาดห้องประชุม พร้อมกับติดผ้าม่าน ทำความสะอาดห้องน้ำ การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทร

ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 คน ในรายวิชา โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย และ รายวิชาคหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย จัดกิจกรรม ห้องเรียนสร้างสรรค์ สารพันอาหารเพื่อน้อง ให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไทร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข่อย จังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้แก่เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก พานักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เข้าจัดกิจกรรมให้แก่เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และฝึกให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มุ่งเน้นผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก มอบขนมและของขวัญ และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ สร้างความสุข สนุกสนาน ตลอดจนจบกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาเข้าจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีนาวา จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชา 1073320 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปฐมวัย เข้าจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีนาวา จังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์ ดร. ดนยา อินจำปา และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บูรณาการรายวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาเข้าศึกษา สังเกต เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์‪ดนยา อินจำปา‬ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาพิเศษ พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษา สังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 5)

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัด “โครงการการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ ของศูนย์การศึกษา นครนายก ครั้งที่ 5 มีหน่วยงานอะไรบ้าง ที่ช่วยพัฒนาการสอบ TOEIC และกิจกรรมพิเศษนั้นมีลักษณะอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ TOEIC (เทคนิคการสอบ/การดูแลตนเอง/เทคนิคการสอบ)” โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  Mr. Hubert Ruch อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา นครนายก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม ในรูปแบบ ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC : เรียน TOEIC อย่างไรให้สนุกและประสบความสำเร็จ (ครั้งที่ 5) Read More »

Loading

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พื้นที่จังหวัดนครนายก

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย: การพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายภาควิชาการในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading