มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บริการวิชาการ

นักศึษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safe kids Safe world หยุดการกระทำผิดต่อเด็ก”

นักศึษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team เรื่อง “Safe kids Safe world หยุดการกระทำผิดต่อเด็ก” ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยและวิชาสิทธิเด็ก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์เป็นผู้ควบคุมดูแล นอกจากนี้ยังรับเกียรติจาก อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ในการบรรยายหัวข้อ …

นักศึษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safe kids Safe world หยุดการกระทำผิดต่อเด็ก” Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะสาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-4 ปี โดยใช้พืชผักสวนครัวประจาปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะสาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-4 ปี โดยใช้พืชผักสวนครัวประจาปีการศึกษา 2563” ให้กับเด็กปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีนาวา โดยมีอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดูแลโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กปฐมวัยและส่งเสริมการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ตามหลัก 3 …

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะสาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง อาหารและโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-4 ปี โดยใช้พืชผักสวนครัวประจาปีการศึกษา 2563” Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการส่งเสริมภาษาและทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

นักศึกษาชั้นปีที่​ 1​  กำลังศึกษาในรายวิชา​  มาตุเวชวิทยา การศึกษาปฐมวัย​ และภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย​  ได้จัดโครงการโดยบูรณาการ​ STEM​ EDUCATION​  ภายใต้ธีม​ Zoo Animals ให้นักเรียนระดับชั้นบ้าน​สาธิต​ –​อนุบาล​ปีที่​ 2 โดยมีอาจารย์​ประจำวิชา​ให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการทำกิจกรรม​ โดย​กิจกรรมประกอบด้วย            S:  Science  ฐาน​ แสง​เงามหัศจรรย์                              T: Technology ฐาน​ Animals​ gamer                              E:  …

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการส่งเสริมภาษาและทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย Read More »

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ “กิจกรรมและพัฒนาความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ในการเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ในโครงการ “กิจกรรมและพัฒนาความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และส่งผลให้ครูสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร อำเมือง จังหวัดนครนายก …

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ “กิจกรรมและพัฒนาความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย” แก่กลุ่มครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มภาคตะวันออก 2 กับหัวข้อบรรยาย “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Edlru (Distance Learning Rajbhat University” โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย” ตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนาวา ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ลงพื้นที่แจกเอกสารและแนะนำผู้ปกครองในการชี้แจงและส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่แจกเอกสารและแนะนำผู้ปกครองในการชี้แจงและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย” ตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนาวา ภูเขางามรีสอร์ท …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย” Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุม “ชี้แจงแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ได้ผลการประเมินจากสมศ. ในรอบที่ผ่านมาในระดับต้องปรับปรุง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง จัดการประชุม “ชี้แจงแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ได้ผลการประเมินจากสมศ. ในรอบที่ผ่านมาในระดับต้องปรับปรุง” ให้แก่ หัวหน้า / ศูนย์รักษาการฯ และครูศูนย์ ฯ พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กในภาพรวมให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ดีขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ สมศ. ได้กำหนดไว้ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น. ณ …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุม “ชี้แจงแผนกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ได้ผลการประเมินจากสมศ. ในรอบที่ผ่านมาในระดับต้องปรับปรุง” Read More »

“โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และคณะทีมงาน ร่วมกับชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดการประชุมหารือเพื่อต่อยอดและสำรวจความต้องการกับผู้นำชุมชน “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)” เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว ขยะและสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษสำหรับสามเณรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา …

“โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×