University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

บริการวิชาการ

 
 
 
 

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×