มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผลงานวิจัย 

พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย
2544 สภาพปัญหาและความต้องการการใช้อินเทอร์เน็ตของครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12
2549 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลจังหวัดนครนายก
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
2550 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว
  กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเภท กรณีศึกษา ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี
  ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดนครนายก
2551 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางธุรกิจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายตามการรับรู้ของผู้ปกครองในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี
  การพัฒนาเกณฑ์เวลาในการตอบสนองข้อสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่มีความสามารถแตกต่างกัน
2552 การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  การประเมินติดตามผลการนิเทศการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนของครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
2553 การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกประจำปี 2553
  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างและการประสานกลุ่มเครือข่ายคุรุศึกษาแห่งชาติ
  การศึกษาความพึงพอใจในการรับชมรายการโทรทัศน์ครู และความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  การสร้างเครือข่ายครู และผลกระทบของโครงการโทรทัศน์ครู ในเขตพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2554 การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกประจำปี 2554
2556 การพัฒนามาตรวัดสมรรถนะครูปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก:วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2557 ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวบงชี้คุณภาพทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ทุนสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *