การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
คู่มือการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
โครงการผลิตนิทานเอนิเมชั่นสำหรับเด็กปฐมวัย
การประเมินผลทางการศึกษา ดร.ชัยยศ ชาวระนอง