มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Previous slide
Next slide

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY
จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

เรื่องน่ารู้ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

โครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC :

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

ข่าวสาร / กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 2 พร้อมเป็นครูวันละนิด พิชิตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 “ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 การจัดการวิจัยเชิงพื้นที่บนฐานเครือข่ายความร่วมมือ

รายละเอียด »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อเด็กพิการทางการศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สื่อสาร สื่อภาษา พัฒนาความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด »

ติดตามรับชมวิดีโอที่น่าสนใจได้ที่ช่อง Youtube : สวนดุสิต นครนายก

เกษตรปลอดภัย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก