จุดเด่นของหลักสูตร

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 4 ปี
2) นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในห้องเรียนจริงทุกชั้นปี ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศที่สำคัญ และมีโรงเรียนเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้เป็นครูวิชาชีพออกสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมและวงการการศึกษา และเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในสังคมไทยตามบริบทได้อย่างมีความสุข 
3) มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย และฝึกปฏิบัติงานครูทุกภาคการศึกษา
4) มีการใช้ iPad ในการจัดการเรียนการสอน ผ่าน Applications ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
6) มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง สร้างผลงานและมีส่วนร่วมในงานระดับหน่วยงาน องค์กร กระทรวงมากมายในแต่ละปีการศึกษา
7) อาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกเรื่อง

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ

ชุมชนไทยพวน อำเภอปากพลี
ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ปริญญาโท:
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี:
ศษ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ชัยยศ ชาวระนอง

ปริญญาเอก:
ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท:
กศ.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี:
ศษ.บ. แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปริญญาตรี:
กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท:
M.Sc. Early Childhood Education
University of Houston Clear Lake, The United States of America
ปริญญาตรี:
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท:
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี:
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ปริญญาเอก:
ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท:
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี:
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน

2. นักวิชาการทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก