มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

วิจัยในชั้นเรียน

ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย ทุนสนับสนุน
2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการสอนวิชา การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในพหุวัฒนธรรม โดยการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จากสถานการณ์จริง อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2558 ชื่อเรื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2557 ชื่อเรื่อง อาจารย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Loading