มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มติคณะกรรมการคุรุสภา รับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มติคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ รับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *