มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และ นานาชาติ ครั้งที่ 6 (NICE 2023)

ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และคณะผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2 ในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และ นานาชาติ ครั้งที่ 6 (NICE 2023) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *