ความเชี่อมโยงประเด็นยุทธศาสต์ศูนย์ฯ กับมหาวิทยาลัย
คำนำแผนปฏิบัติราชการ
โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย
โครงการตามพันธกิจ
โครงร่างองค์การ
บทสรุปสำหรับผู้บริหารแผนปฏิบัติราชการ
ปกแผน
แผนกลยุทธ์
แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
ภาคผนวกแผนปฏิบัติราชการ
สรุปโครงการแผนปฏิบัติราชการ
สารบัญแผนปฏิบัติราชการ