ปก
คำนำ

สารบัญ
ความเชี่อมโยงประเด็นยุทธศาสต์ศูนย์ฯ กับมหาวิทยาลัย
โครงการตามกลยุทธ์ที่ท้าทาย
โครงการตามพันธกิจ
โครงร่างองค์การ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์
แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ภาคผนวก
สรุปโครงการแผนปฏิบัติราชการ