บรรยายกาศการเรียนการสอน Toeic Class ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 โดย Mr.Hubert Willi Ruch เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 521 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 
 
 
 
We cannot display this gallery