คำนำ
โครงร่างองค์การ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ปกรายงานการประเมินตนเอง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
สารบัญแผนภูมิ
หมวด 1 การนำองค์การ
หมวด 2 แผนกลยุทธ์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
หมวด 4 การวัดฯ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นปฏิบัติฯ
หมวด 7 ผลลัพธ์