มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การเตรียมต้นฉบับ

การจัดเตรียมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน “วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

        วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการมีความถูกต้องและได้มาตรฐานสากล จึงได้กำหนดเกณฑ์ และคำแนะนำในการส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

การจัดเตรียมบทความเพื่อลงตีพิมพ์

Loading